• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Tumour-like druggable gene expression pattern of CaCo2 cells in microfluidic chip

Biochip Journal. 2016. Vol. 10. No. 3. P. 215-220.
Samatov T. R., Senyavina V. S., Galatenko V. V., Trushkin E. V., Tonevitskaya S. A., Alexandrov D. E., Shibukhova G. P., Schumacher U., Tonevitsky A. G.