• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

European Practices and National Reflections in the Planning /International Jubilee Scientific-Practical Conference 24-25 April 2015, Svishtov

Vol. 1: Collection of Scientific Works. Svishtov: Tsenov Akademic Publishing House, 2015.
Научный редактор: М. Богданова.
Ответственный редактор: А. Марчева.

Издава се в рамките на проект на ИНИ № К1-2015 "билейна международна научно-практическа конференция, посветена на 60-годишнината на катедра "Стратегическо планиране" на тема "Европейски практики и национални рефлексии в планирането" със средства от държавната субсидия за научна дейност на СА "Д.А. Ценов", съгласно Наредба №9 от 08.08.2003 г.

Главы книги
European Practices and National Reflections in the Planning /International Jubilee Scientific-Practical Conference 24-25 April 2015, Svishtov