• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Supramolecular Organogels Based on N-Benzyl, N′-Acylbispidinols

NANOMATERIALS. 2019. Vol. 9. No. 1. P. 89.
Medved’ko A., Dalinger A., Nuriev V., Semashko V., Filatov A., Ezhov A., Churakov A., Howard J., Shiryaev A., Baranchikov A., Ivanov V., Vatsadze S.