• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

14th International Scientific and Practical Conference «Science and Society» by SCIEURO in London, 27-29 November 2019

SCIEURO, 2019.
Editor-in-chief: T. Suhadolets.

Editorial team

Suhadolets T.V. (Editor-in-Chief), Garwin I., Valdwell H., Nenrik Y., Forvits H., Thowe I., Zhansugurov I., Mazur V.V., Kovylkino D.Y., Kemalov A.F., Kemalov R.A., Abdullayev A.T., Kolomyts O.N., Bagiyan A.Y., Apsalikov K.N., Dergunov D.V., Abduvahabova M.A., Ermakov L.I., Palgova Z.Y., Nyyazbekova K.S., Berezhnaya V.I., Suleimenov E.N., Utelbaeva A.B., Utelbaev B.T., Zhukov Yu, Shubin O.S., Dudenkova N.A., Kotelnikov E.V., Sukhovskaya D.N., Goncharova E.H., Lobanov D.V., Shubin O.S., Melnikova N.A., Liferenko O.A., Bardin V.S., King J.V., Bednarzhevskii S.S., Zakirullin R.S., Magomedov A.N.

Chapters
14th International Scientific and Practical Conference «Science and Society» by SCIEURO in London, 27-29 November 2019