• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Nghiên cứu, thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu). Kỷ yếu hội thảo quốc tế.

Hà Nội: Thế Giới, 2016.

Religious practices in Contemporary Society (The Case Study of Mother Goddess Beliefs ). Proceedings of  International Conference.

Chapters
Nghiên cứu, thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu). Kỷ yếu hội thảo quốc tế.