• A
 • A
 • A
 • ABC
 • ABC
 • ABC
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Regular version of the site
Menu
 • HSE University
 • Publications of HSE
 • Books
 • Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски : зборник на трудови од меѓународниот научен собир (организиран по повод 1150 години от Моравската мисија и од словенската писменост) : Охрид, 3-4 октомври 2013

Book

Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски : зборник на трудови од меѓународниот научен собир (организиран по повод 1150 години от Моравската мисија и од словенската писменост) : Охрид, 3-4 октомври 2013

Academic editor: И. Велев, А. Гиревски, Л. Макариjоска, К. Мокрова
Chapters
Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски : зборник на трудови од меѓународниот научен собир (организиран по повод 1150 години от Моравската мисија и од словенската писменост) : Охрид, 3-4 октомври 2013