• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Non-Asymptotic Analysis of Approximations for Multivariate Statistics

Springer, 2020.
Ulyanov V. V., Fujikoshi Y.
Non-Asymptotic Analysis of Approximations for Multivariate Statistics