• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Rapid preparation of SmCoO3 perovskite via uncommon though efficient precursors: Composition matters!

Ceramics International. 2021. Vol. 46. No. 9. P. 13014-13024.
Gavrikov A. V., Ilyukhin A. B., Belova Ekaterina V., Yapryntsev A. D., Dobrokhotova Z. V., Khrushcheva A. V., Efimov N. N.