• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Suppression of indirect exchange and symmetry breaking in the antiferromagnetic metal HoB12 with dynamic charge stripes

Krasikov K., Glushkov V., Demishev S., Khoroshilov A., Bogach A., Voronov V., Shitsevalova N., Filipov V., Gabáni S., Flachbart K., Siemensmeyer K., Sluchanko N.