• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Metastable structures of CaCO3 and their role in transformation of calcite to aragonite and postaragonite

Crystal Growth & Design. 2021. Vol. 21. No. 1. P. 65-74.
Gavryushkin P., Belonoshko Anatoly B., Sagatov N., Sagatova D., Zhitova E., Krzhizhanovskaya M. G., Recnik A., Alexandrov E. V., Medrish I. V., Popov Z., Litasov K.