• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Modeling of novel CDK7 inhibitors activity by molecular dynamics and free energy perturbation methods

Mendeleev Communications. 2020. Vol. 30. No. 4. P. 430-432.
Svitanko I., Novikov F. N., Rusina P. V., Titov I. Y., Stroylov V. S., Abdyusheva Y. R., Murlatova E. Y.