• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Electron nematic effect induced by magnetic field in antiferroquadrupole phase of CeB6

Scientific Reports. 2017. Vol. 7. P. 17430-1-17430-8.
Demishev S. V., Krasnorussky V. N., Bogach A. V., Voronov V. V., Shitsevalova N. Y., Filipov V. B., Glushkov V. V., Sluchanko N. E.