• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Education in Figures: Pocket Data Book

Gokhberg L., Kuznetsova V. I., Kovaleva G. G., Kovaleva N. V., Ozerova O. K., Shuvalova O. R., Zabaturina I. Y.
Editor-in-chief: L. Gokhberg, Y. I. Kuzminov, N. V. Kovaleva.
Education in Figures: Pocket Data Book