• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

ВАПросы языкознания: Мегасборник наностатей. Сб. ст. к юбилею В. А. Плунгяна

М.: Буки Веди, 2020.
Under the general editorship: А. А. Кибрик, К. Семенова, Д. В. Сичинава, С. Г. Татевосов, А. Ю. Урманчиева
Chapters
ВАПросы языкознания: Мегасборник наностатей. Сб. ст. к юбилею В. А. Плунгяна