• A
 • A
 • A
 • ABC
 • ABC
 • ABC
 • А
 • А
 • А
 • А
 • А
Regular version of the site
 • HSE University
 • Publications of HSE
 • Books
 • Казактын ата зандары: Кужаттар. Деректер жене зертгеулер = Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования

Book

Казактын ата зандары: Кужаттар. Деректер жене зертгеулер = Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования

Vol. Х. Almaty: Жетi жаргы, 2009.
Editor-in-chief: С. З. Зиманов.
Chapters
Казактын ата зандары: Кужаттар. Деректер жене зертгеулер = Древний мир права казахов. Материалы, документы и исследования