• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Signs of “Conflict-free” Socio-economic System

P. 277-285.
Bogoviz A. V., Chernitsova K. A., Nazarov A. G., Bezhovets A. A., Polishchuk N. V.

В книге

Signs of “Conflict-free” Socio-economic System
Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2019.