• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Primary processes in photochemistry of 2,3-bis(2,5-dimethylthiophen-3-yl)cyclopent-2-enone

Mendeleev Communications. 2020. Vol. 30. No. 1. P. 61-63.
Glebov E. M., Pozdnyakov I. P., Semionova V. V., Lonshakov D. V., Lvov A. G., Shirinian V. Z., Melnikov A., Chekalin S. V.