• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Photochemistry of hexachloroosmate (IV) in ethanol

Photochemical and Photobiological Sciences. 2020. Vol. 19. P. 1569-1579.
Glebov E. M., Matveeva S. G., Pozdnyakov I. P., Grivin V. P., Plyusnin V. F., Vasilchenko D. B., Romanova T. E., Melnikov A., Chekalin S. V., Fedunov R. G.