• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Sevanol and Its Analogues: Chemical Synthesis, Biological Effects and Molecular Docking

Pharmaceuticals. 2020. Vol. 13. No. 8. P. 1-20.
Belozerova O., Osmakov D., Vladimirov A., Koshelev S., Chugunov A., Andreev Y., Palikov V., Palikova Y., Shaykhutdinova E., Gvozd A., Dyachenko I., Efremov R., Kublitski V., Kozlov S.