• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Deep phylogenetic analysis of haplogroup G1 provides estimates of SNP and STR mutation rates on the human Y-chromosome and reveals migrations of Iranic speakers

Plos One. 2015. Vol. 10. No. 4.
Dybo A., Balanovsky O., Zhabagin M., Agdzhoyan A., Tyler-Smith C., Balanovska E., Chukhryaeva M., Zaporozhchenko V., Utevska O., Highnam G., Sabitov V., Greenspan E., Dibirova K., Skhalyakho R., Kuznetsova M., Koshel M., Yusupov Y., Nymadawa P., Zhumadilov Z., Pocheshkhova E., Haber M., Zalloua P., Yepiskoposyan L.