• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Facilitated transport of ethylene through the polyethylene-graft-sulfonated polystyrene membranes. The role of humidity

Separation and Purification Technology. 2018. Vol. 195. P. 170-173.
Zhilyaeva N., Mironova E., Ermilova M., Orekhova N., Dyakova M., Shevlyakova N., Tverskoii V., Yaroslavtsev A.B.