• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Primary photophysical and photochemical processes for hexachloroosmate(IV) in aqueous solution

Photochemical and Photobiological Sciences. 2017. Vol. 16. No. 2. P. 220-227.
Glebov E. M., Pozdnyakov I. P., Matveeva S. G., Melnikov A. A., Chekalin S. V., Rogozina M. V., Yudanov V. V., Grivin V. P., Plyusnin V. F.