• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Reactions of Manganese and Rhenium Vinylidene Complexes with Hydrophosphoryl Compounds

Organometallics. 2016. Vol. 35. No. 23. P. 3903-3913.
Mazhuga Andrei M., Utegenov K. I., Krivykh V. V., Chudin O. S., Smol’yakov A. F., Dolgushin F. M., Goryunov E. I., Ustynyuk N. A.