• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Methods and Means of Information-Analytical Assessment of Asteroid and Comet Hazard

Solar System Research. 2016. Vol. 50. No. 7. P. 464-470.
Kulagin V., Kuznetsov Y. M., Kaperko A., Bober S. A., Obolyaeva N., Shustov B., Naroenkov S., Shuvalov V., Svettsov V., Popova O., Glazachev D.