• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Blockchain-Based Solution to Prevent Postage Stamps Fraud

Korepanova D., Kruglik S., Madhwal Y., Myaldzin T., Prokhorov I., Shiyanov I., Vorobyov S., Yanovich Y.