• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Management in Practice

Nizhny Novgorod: Nizhni Novgorod University Press, 2009.
Emelyanova N. A., Povarenkina I. A.
Management in Practice