• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Indicators of Education in the Russian Federation: Data Book

Gokhberg L., Kovaleva N. V., Ozerova O. K., Shuvalova O. R., Zabaturina I. Y., Kuznetsova V. I., Remorenko I.
Under the general editorship: L. Gokhberg, Y. I. Kuzminov, N. V. Kovaleva, I. Remorenko.
Indicators of Education in the Russian Federation: Data Book