• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Digital Economy: 2021: Pocket Data Book

M.: HSE, 2021.
Under the general editorship: L. Gokhberg, E. Y. Kislyakov, Y. I. Kuzminov, M. Parshin, I. N. Shapoval.
Digital Economy: 2021: Pocket Data Book