• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Психология человека: самостоятельная работа студентов

М.: Флинта, 2013.
Краснов А. В., Баландина Л. Л., Богомягкова О. Н., Евтух Т. В., Вяткина Л. Б., Попова Т. А., Силина Е. А., Соснина И. Г., Харламова Т. М., Юдина Р. Н., Голдобин Е. С., Радостева А. Г.
Editor-in-chief: Е. А. Силина
Under the general editorship: Е. А. Силина
Психология человека: самостоятельная работа студентов