• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu

Article

Prompt, early and afterglow optical observations of five γ-ray bursts: GRB 100901A, GRB 100902A, GRB 100905A, GRB 100906A and GRB 101020A

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2012. Vol. 421. No. 3. P. 1874-1890.
Gorbovskoy E., Lipunova G., Lipunov V., Kornilov V., Belinski A., Shatskiy N., Tyurina N., Kuvshinov D., Balanutsa P., Chazov V., Kuznetsov A., Zimnukhov D., Kornilov M.V., Sankovich A., Krylov A., Ivanov K., Chvalaev O., Poleschuk V., Konstantinov E., Gress O., Yazev S., Budnev N., Krushinski V., Zalozhnich I., Popov A., Tlatov A., Parhomenko A., Dormidontov D., Senik V., Yurkov V., Sergienko Y. P., Varda D., Kudelina I., Castro-Tirado A., Gorosabel J., Sánchez-Ramírez R., Jelinek M., Tello J.