• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Information System for Inorganic Substances Physical Properties Prediction Based on Machine Learning Methods

P. 82-85.
Dudarev V.A., Kiselyova N., Stolyarenko A., Dokukin A., Senko O., Ryazanov V., Vashchenko E., Vitushko M., Pereverzev-Orlov V.