• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Algorithm for Embedding Digital Watermarks in Wireless Sensor Networks Data with Control of Embedding Distortions

P. 574-585.
Evsutin O., Meshcheryakov R., Tolmachev V., Iskhakov A., Iskhakova A.

В книге

Под науч. редакцией: V. M. Vishnevskiy, K. E. Samouylov, D. V. Kozyrev. Vol. 1141. Springer, 2019.