• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

CRYOGENIC THIN-FILM ELECTRON EMITTER

P. 197-197.
Golokolenov I., Khaldeev S., Pyurbeeva E. B., Zavyalov V.

В книге

Под науч. редакцией: S. Gnatchenko, G. Grechnev. Kharkov: FOP Mezina Kharkiv, 2018.