• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Methodology for Detecting Traces of Preparation for Cyber Attacks

Nazarov A., Abhishek V., Voronkov I. M., Sunakshi S., Nitish Kumar O.

В книге

Nazarov A., Abhishek V., Voronkov I. M. et al. M.: IEEE, 2018.