• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

PosDB: A Distributed Column-Store Engine

P. 88-94.
Chernishev G., Smirnov K., Galaktionov V., Klyuchikov E., Grigorev V.