• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

The Methodology of National Innovation System Analysis

P. 94-123.
Golichenko O. G.

В книге

Golichenko O. G. Hershey: IGI Global, 2013.