• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Heuristic Algorithm for the Cell Formation Problem

P. 43-69.
Ilya Bychkov, Mikhail Batsyn, Pavel Sukhov.

В книге

Vol. 59. NY: Springer, 2013.