• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Accretion Flows in Astrophysics

Springer, 2018.
Shakura N. I., Lipunova G. V., Malanchev K., Zhuravlev V. V., Razdoburdin D. N., Abolmasov P. K., Chashkina A., Postnov K., Kochetkova A. Y., Hjalmarsdotter L.
Под общей редакцией: N. I. Shakura.
Главы книги
Accretion Flows in Astrophysics