• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Terahertz Imaging System Based on Superconducting Heterodyne Integrated Receiver.

Springer, 2014.
Ozhegov R., Gorshkov K., Vachtomin Y., Smirnov K., Finkel M., Goltsman G., Kiselev O., Kinev N., Filippenko L., Koshelets V.
Terahertz Imaging System Based on Superconducting Heterodyne Integrated Receiver.