• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Genotoxic effect of 2,2’-bis(bicyclo[2.2.1] heptane) on bacterial cells

Plos One. 2020. Vol. 15. No. 8.
Kessenikh A., Gnuchikh E., Bazhenov S., Bermeshev M., Pevgov V., Samoilov V., Shorunov S., Maksimov A., Yaguzhinsky L., Manukhov I.