• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Tumour-like Druggable Gene Expression Pattern of CaCo2 Cells in Microfluidic Chip

Biochip Journal. 2016. Vol. 10. No. 3. P. 215-220.
Samatov T., Senyavina N., Galatenko V. V., Trushkin E., Aleksandrov D., Shibukhova G., Tonevitskaya S., Schumacher U., Tonevitsky A.