• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM FOR HAZARD LEVEL ASSESSMENT AND EMERGENCY RISK FORECASTING

Acta Polytechnica. 2019. Vol. 59. No. 2. P. 182-191.
Yemelin P. V., Kudryavtsev S. S., Natalya K. Yemelina.