• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Post-translational modifications of FDA-approved plasma biomarkers in glioblastoma samples

Plos One. 2017. Vol. 12. No. 5. P. 0177427-1-0177427-21.
Petushkova N., Zgoda V., Pyatnitskiy M., Larina O., Teryaeva N., Potapov A., Lisitsa A.