• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Superconducting detector for visible and near-infrared quantum emitters [Invited]

Optical Materials Express. 2017. Vol. 7. No. 2. P. 513-526.
Vorobyov V., Kazakov A., Soshenko V., Korneev A., Shalaginov M., Bolshedvorskii S., Sorokin V., Divochiy A., Vakhtomin Y., Smirnov K., Voronov B., Shalaev V., Akimov A., Goltsman G.