• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Josephson magnetic rotary valve

Applied Physics Letters. 2014. Vol. 105. P. 242601.
Soloviev I., Klenov N., Bakurskiy S., Bol'ginov V., Ryazanov V., Kupriyanov M., Golubov A. A.