• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Photothermoelectric Response in Asymmetric Carbon Nanotube Devices Exposed to Sub-THz Radiation

Applied Physics Letters. 2013. Vol. 103. P. 181121-1-181121-5.
Fedorov G., Kardakova A., Gayduchenko I., Charayev I., Voronov B., Finkel M., Klapwijk T., Morozov S., Presniakov M., Bobrinetskiy I., Ibragimov R., Goltsman G.