• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Aviation Science and Technology Foresight 2030 and beyond

M.: ЦАГИ, 2014.
Under the general editorship: D. V. Manturov, B. S. Alyoshin, V. I. Babkin, L. Gokhberg, A. V. Dutov, S. Y. Zheltov, E. N. Kablov, E. A. Fedosov, S. L. Chernyshev.
Aviation Science and Technology Foresight 2030 and beyond