• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book

Менеджерлерге арналган экономика

M.: Litterra, 2018.
Editor of translation: Н. Е. Толеева.

«Менеджерлерге арнал#ан экономика» кітабы о9ырманды зама-

науи 9о#амда аса 9ажетті болып табылатын ?рі экономикалы9 ойлауды

9алыптастыру#а ы9пал ететін микро ж?не макроэкономика моделдеріні/

негізгі M#ым-тOсініктерімен таныстырады. Атал#ан о9улы9ты/ ерекшелігі,

мMнда теориялы9 моделдер мен тMжырымдарды/ практикалы9 9ызмет ба-

рысында пайдаланылуына басты назар аударылады. Экономист-аналитик-

терге, сарапшылар#а арнал#ан экономикалы9 теория бойынша д?стOрлі

о9улы9тардан айырмашылы#ы, «Менеджерлерге арнал#ан экономика» биз-

нес 9Mрылымдарда 9ызмет ететін немесе осы салада жMмыс жасауды жоспар-

лап жOрген практик мамандар#а арнал#ан. Кітапта іс жOзінде 9ызмет ат9арып

жат9ан нары9тар мен компанияларды/ на9ты мысалдары, тапсырмалар

(жауаптары берілген) ж?не кейстер келтірілген.

О9улы9, е/ біріншіден, «Мастер делового администрирования — Master

of Business Administration (MBA)» білім беру ба#дарламасы бойынша 9осымша

к?сіби білім алушылар#а арнал#ан. Сонымен 9атар экономика саласына

9ызы#ушылы9 танытатын 9алы/ кHпшілік 9ауым#а — студенттерге, экономика

п?ніні/ о9ытушыларына, жо#ар#ы ж?не орта буын менеджерлеріне арнал#ан.

Менеджерлерге арналган экономика