• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Article

Д. В. Сичинава. Типология плюсквамперфекта. Славянский плюсквамперфект (Рецензия)

Вопросы языкознания. 2015. № 4. С. 134-138.