• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Manifestations of attentional lapses in auditory evoked potential

P. 204-204.
Lazarev I. E., Chernyshev B. V., Bryzgalov D. V., Antonenko Anastasiya S., Arkhipova E. A., Khusyainova Galia R.

Manifestations of attentional lapses in auditory evoked potential